شناسایی عامل دستکاری آرای برنامه «برنده باش»/ حذف آرای تقلبی