هیچ‌کس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف را نخواهد داشت