فیلم/ اظهارات حمید حامی درباره پخش تصاویر مستهجن در کنسرتش