نماینده دادستان: یقینی از بیمارستان متواری شده است