جرم آقای خاوری چیست؟ / چرا بدون اینکه خاوری محکوم شود علیه او حرف می زنند؟