ناامیدی آقای «تَکرار می‌کنم» از امکان فریب دوباره مردم در انتخابات