نمودار/ متوسط قیمت هرمتر مربع مسکن در پایتخت چقدر است؟