مشاور شهردار و رئیس حراست کل شهرداری تهران منصوب شد