عکس/ حضور بدون تشریفات سردار سلامی در اتوبوس فرودگاه