عزم سپاه برای ساخت "شناور ۶۵ متری"مجهز به موشک و اژدر