ممنوعیت تبلیغ هر نوع «تنقلات» در انگلیس در پی بحران