افزایش حقوق مدیران 4 میلیون؛ کارمندان 250 هزار تومان