بر خلاف میل آمریکا باید روابط مستحکم و دوستانه داشته باشیم