دستگیری مالک شرکت غیر مجاز امداد خودرو با ۳۰۰ شاکی