دقت و حساسیت در قراردادهای بزرگ بیمه ای یک ضرورت است