لبرون جیمز بازیگر شد/ تکرار نقش مایکل جردن در سینما