حضور صمیمانه دکتر سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در مدارس