معاون وزیر کشور: اقدام پاکستان انتظارات ما را برآورده نکرده است