دو مصدوم با عملیات بالگرد اورژانس از مرگ نجات یافتند