هر داوری را می‌خواهند آزمایش کنند برای ما می‌گذارند