عکس/ فریاد مرگ بر آمریکای روی ناو ارتش در روز ۲۲ بهمن