واکنش مرجع تقلید شیعیان به جنایت وحشیانه وهابیت در مدینه