پشیمانی خانم بازیگر از بازی در فیلم متری شیش و نیم