تصاویر/ تجمع هیأت‎های عاشورای فاطمی در میدان منیریه