بیانیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به مناسبت ۲۲ بهمن