تنش کم‌سابقه در اتحادیه اروپا؛ فرانسه سفیر خود را فراخواند