مرعوب تهدیدات برای معامله درمورد توان دفاعی وموشکی خود نخواهیم شد