تعیین تکلیف معترضان سبد حمایتی تا پایان بهمن/ توزیع در صورت تامین اعتبار