سؤال رهبر انقلاب از جوانان درباره رمز ماندگاری انقلاب