کمک ناخواسته نیمار مسی و رونالدو به نخست وزیر پاکستان