نامه‌ به وزیر اقتصاد برای ممنوع الفعالیتی آقای «م- ع»