تصاویر/ اولین شب عزاداری فاطمیه در حسینیه امام خمینی (ره)