تصاویر/ ۵۸هزار جلیقه زرد معترض در خیابان های فرانسه