درخواست مجوز ATR از آمریکا برای تحویل هواپیما به ایران