طبق اطلاعات جعبه سیاه، خدمه سانچی از کشتی خارج نشدند