‌محموله ۳۰ تنی کیک زرد به تاسیسات هسته‌ای اصفهان منتقل شد‌