محاکمه ۸ متهم جاسوسی از مراکز نظامی کشور برگزار شد