وزیر بهداشت پیشنهادی این هفته معرفی می‌شود/ فرد دیگری جز نمکی مطرح نیست