واکنش سردار کمالی به خبر معافیت بازیکنان تیم ملی به شرط قهرمانی