بررسی مشکلات دانشگاه فرهنگیان در کمیسیون آموزش مجلس