فیلم/ وزیر کشاورزی: خدا را شکر کنید که گوشت و مرغ هست!