پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال روستایی