دفترچه‌های درمان تأمین اجتماعی از امروز حذف می‌شود