روستایی با چشم‌انداز اروپایی اما با بوی زباله چالوس!