تصاویر/ بازدید امیر سرتیپ حیدری از نیروهای عملیاتی رزمایش اقتدار97