رکورد زنی تیپ ۵۵ هوابرد در انتقال سریع نیرو به منطقه رزمایش