توییت بعیدی‌نژاد درباره مقایسه ایران با کشورها در حفظ ارزش پول ملی