فیلم/ تار عنكبوت قدرت تحمل وزن یک هواپیمای بوئينگ را دارد؟!