هشدار کارشناسان اقتصادی، حقوقی، حوزوی و دانشگاهی نسبت به CFT و پالرمو