دولت فرمان تصدی‌گری در صنعت خودورسازی را رها می‌کند؟